GÖTEBORG. Demonstration och upprop mot nedskärningar

demo sluta spara

Kom till Kronhusbodarna (nära Gustaf Adolfs Torg) i Göteborg torsdagen den 11 juni kl. 18.00. Vi samlas för att demonstrera mot nedskärningar i våra skolor och förskolor i Göteborg.

”En historisk satsning på välfärden.”

Så beskriver de rödgrönrosa i Göteborg satsningen under 2015-2016. I stadsdelarna är verkligheten en annan. Här genomför SDN drastiska nedskärningar i skolor och förskolor. De miljoner som ansvariga politiker på central nivå nu ska satsa är inte öronmärkta för skola och förskola när pengarna kommer till SDN. Resursfördelningsmodellen som Göteborgs Stad använder saknar även parameter för barn i behov av särskilt stöd. De styrande i kommunen måste leva upp till sina vackra ord.

Stoppa nedskärningarna! Skollag före budget!

Demonstrationen äger rum samtidigt som kommunfullmäktige har möte. Vi har bjudit in representanter för både majoritet och opposition i Göteborgs kommunfullmäktige. Tillsammans vägrar vi fler nedskärningar som drabbar barn och personal på våra skolor! Bjud in vänner och sprid demonstrationen!

Väl mött!

Majorna-Linnés föräldranätverk på Facebook Lindås Föräldrar Hovåsskolans Föräldraförening Brukarrådet Nymilsgatan och Orkestergatans förskola Tuve-Säve föräldranätverk.

FACEBOOK: 
Demonstration för skola, fritidshem och förskola i Göteborg och mot nedskärningar!

———————————————————–

UPPROP
– Vi vill inte se fler besparingar i förskolan! Läs mer

GÖTEBORG. Stoppa nedskärningarna på Karl Johansskolan!

jacob oscarsson svBlixt-Anita Magnus Johansson GBG

Debattinlägg från socialister i Göteborg.

Karl Johansskolan är åter igen på tapeten. Nyheter om nedskärningar på skolan har publicerats i stort sett dagligen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Som förälder till barn på skolan blir man naturligtvis mycket orolig och på det möte tisdagen den 21 mars som hölls på skolan var det nog inte många som blev mindre oroliga. Skolledningen tillsammans med den inbjudna tjänstemannen förnekade bestämt att de nedskurna resurserna skulle ha någon allvarligt negativ effekt. Läs mer

Lär för livet – inte för näringslivet

Efter andra världskrigets slut genomfördes genomgripande reformer inom utbildningsområdet. Rätten till högre utbildning – som länge varit ett privilegium förbehållet de besuttna klasserna – kom nu stegvis även de mindre bemedlade klasserna till del. Den obligatoriska grundskolan förlängdes till nio år och det blev möjligt även för arbetarklassens barn att ta studentexamen och gå vidare till universitetet. Gymnasieskolor byggdes ut i många kommuner och högskolor spreds över landet.

Under 1990-talet och 2000-talet drabbades dock skolan – i likhet med hela den sociala välfärden – av nedskärningar, avregleringar och privatiseringar. Konsekvensen har blivit att skillnaderna i undervisningsstandard mellan olika skolor ökat samt att väl fungerande kommunala skolor tvingats stänga på grund av att alltfler elever sökt sig till friskolor.

Även högskole- och universitetsutbildningen har fått vidkännas markanta inslag av nyliberal politik. Den akademiska grundforskningen har i allt högre grad kommit att skräddarsys och finansieras efter näringslivets önskemål, inte sällan direkt sponsrad av de stora exportföretagen. Den så kallade 25:4 regeln – som tidigare gjort det möjligt för personer som fyllt 25 år med minst fyra års yrkeserfarenhet, och med kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A, att i en speciell kvot söka till universitet och högskola – avskaffades 2008 av Alliansen. Det var ett ideologiskt beslut av regeringen Reinfeldt med udden riktad mot arbetarklassen och flera decenniers arbete i syfte att öka mångfalden av livserfarenhet bland studenterna på landets universitet och högskolor. Ett annan genomförd förändring som också spär på likriktningen är det så kallade meritvärderingssystemet, en nyordning som bara ger pluspoäng vid vissa slutförda kurser i matematik, svenska och engelska, poäng som inte heller studenter med äldre betyg har någon möjlighet att tillgodoräkna sig.

Regeringen Reinfeldts ”reformer” är i grund och botten ett led i att böja sig för och tillgodose den ekonomiska elitens krav på kortsiktiga vinstintressen. Det är därför fullt logiskt att forskning inom humaniora – som syftar till att främja det kollektiva medvetandet och att analysera långsiktiga förändringar i samhället – behandlas styvmoderligt av Alliansen med ständigt minskade statliga anslag. För att vända utvecklingen – mot ett läroväsen som syftar till att lära för livet och inte för näringslivet – kräver vi socialister:

 Ställ hela Sveriges utbildningsväsen under statlig kontroll och utom räckhåll för privata vinstintressenter. Ut med riskkapitalbolagen!

 Forskning på universiteten och högskolorna ska utgå från de breda folklagrens behov och får endast finansieras via skattemedel.

Veckotidningen Internationalens ledare nr 12 2014

Framtiden är röd

…och grön: Diskussionscirkel i Malmö greenmarx
Socialistiska Partiet i Malmö inbjuder till diskussionscirkel på tre möten: ”Framtiden är röd”.
Första mötet innehåller inledning om mänsklighetens ödesfrågor, kapitalismens race mot avgrunden och ekosocialismen som lösning.

Söndag 16 mars kl 16 på Sofielunds folkets hus, sal 10. Anmälan till Ronny Åkerberg: ronnyakerberg@gmail.com

Socialistisk vinterskola!

Socialistiska Partiet bjuder in till en helgs vinterskola kring sociala rörelser lördag till söndag 1-2 februari i Stockholm. Syftet är att få tillfälle att under en helg studera, diskutera och reflektera över de sociala rörelsernas betydelse för samhällsomvandling och partibygge. SP har närmare ett halvt sekels erfarenheter av detta och åtskilliga i och kring vårt parti har omfattande historiska kunskaper. Samtidigt finns ett stort behov– och intresse – hos en yngre generation att sätta sina egna erfarenheter i ett längre perspektiv. Inledningarna kommer att hållas av kamrater med egna erfarenheter, praktiska och teoretiska, av sociala rörelser.

Förberedelsematerial och detaljerad dagordning kommer att skickas ut till alla anmälda.

Skolan börjar klockan 10 lördagen 1 februari och avslutas klockan 16 på söndagen.
Lokal: ABF-huset i Stockholm.
Även sympatisörer är välkomna att delta!
Anmälan sker till: vu@socialistiskapartiet.se

 

PROGRAM

Inledning: Varför sociala rörelser?
Deras betydelser – och begränsningar, idag och historiskt. Relationen mellan sociala rörelser, social förändring och deras roll i den socialistiska strategin. Parti och rörelse.

Tema I: Våra historiska erfarenheter
Den svenska folkrörelsetraditionen
De socialistiska och kommunistiska partibyggena
1960- och 70-talens nya sociala rörelser
Inledare: Håkan Blomqvist, Kjell Östberg

Tema 2: Det sena 1900-talets nya styrkeförhållanden
Exemplen facklig kamp och kvinnokamp
Eva Nikell, Peter Widén

Tema 3: 2000-talet
Från Word social forum till den arabiska revolutionen. Välfärdskramare och hotande miljökatastrof
Inledare: Andreas Malm, Maria Sundvall och Lars Henriksson

Avslutning: Partibygge, resultat och framtidsutsikter

Varmt välkommen till vinterskolan!
Socilalistiska Partiets verkställande utskott